Składowisko odpadów komunalnych w Oświęcimiu rozpoczęło swoją działalność w listopadzie 1993 roku. W lipcu 1998 roku w wyniku restrukturyzacji Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oświęcimiu powstała spółka Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu.

KRS: zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem : 0000084721

NIP: 549-19-69-924

Regon: 072112556

Wysokość kapitału zakładowego - 4 250 000,00 zł


Powierzchnia terenu przeznaczonego na budowę składowiska wynosi 85.587 m2, w tym powierzchnia przeznaczona do zasypania 80.755 m2. W obecnej chwili eksploatuje się drugą komorę. Komora pierwsza została zamknięta i zrekultywowana w 2005 roku. W najbliższym czasie planuje się budowę komory III.
Składowisko wyposażone jest w studnie odgazowujące i system odcieków odprowadzanych do oczyszczalni ścieków, komory uszczelnione są geomembraną.
Przedmiotem działalności SOK Sp. z o.o. jest:
1) unieszkodliwianie odpadów,
2) odprowadzanie ścieków,
3) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
4) wynajem nieruchomości na własny rachunek,
5) zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych,
6) wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską.

W czerwcu 2010 r., Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu, rozpoczęło realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sortowni odpadów komunalnych w Oświęcimiu”. Podjęcie tej inwestycji było możliwe dzięki uzyskaniu wsparcia ze strony Unii Europejskiej – współfinansowania kosztów realizacji projektu środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (Działanie 7.3 „Gospodarka odpadami”). Realizacja inwestycji została zakończona w maju 2011 r. Wydajność linii sortowniczej zainstalowanej w hali segregacji odpadów wynosi 120 ton odpadów na dobę.
Po ukończeniu budowy sortowni Spółka rozpoczęła budowę kompostowni odpadów ulegających biodegradacji, która została uruchomiona w I kwartale 2012 roku. Powierzchnia terenu kompostowni to około 11 tys. m2, z czego teren zajęty przez zespół trzech bioreaktorów zajmuje powierzchnię ok. 550 m2
Przepustowość kompostowni wynosi 13,0 tys. Mg/rok materiału biodegradowalnego.
Proces kompostowania odbywa się w tzw. procesie BIODEGMA. System ten umożliwia przetwarzanie różnorodnych odpadów pochodzenia organicznego do których należą:
• odpady pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni i przydomowych ogrodów,
• selektywnie zbierane odpady kuchenne,
• frakcja zawierająca odpady biodegradowalne wydzielona ze zmieszanych odpadów komunalnych na instalacji do sortowania tych odpadów,
• osady z oczyszczalni ścieków,
• inne organiczne pozostałości pochodzące z sektora przemysłowego wytwarzania żywności.
Dzięki uruchomieniu sortowni i kompostowni radykalne zmniejszono ilości odpadów przeznaczanych do składowania. Wykorzystanie obiektów zapewnia SOK Sp. z o.o. możliwość „odzyskania” z ogółu odpadów, kierowanych dotychczas do składowania, surowce wtórne – makulatura, szkło, różnorodne tworzywa, złom kierowane do sprzedaży, oraz odpady ulegające biodegradacji, które kierowane są do kompostowni. W ten sposób na kwatery składowiska odpadów w Oświęcimiu trafia mniejsza ich ilość – zamiast ok. 30 tys. ton jedynie ok. 10 tys. ton rocznie. Są to odpady pozostające po procesie segregacji i kompostowania, nie nadające się obecnie do żadnego innego wykorzystania.
Powyższe inwestycje spowodowały, że w 2013 roku, Sejmik Województwa Małopolskiego wpisał, SOK Sp. z o.o. w Oświęcimiu, do Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego jako Regionalną instalację do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów dla Regionu Zachodniego.
Niezwykle ważny, szczególnie w obecnej sytuacji, jaka panuje w regionie na rynku pracy jest aspekt, związany ze stworzeniem przez Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. nowych, trwałych miejsc pracy dla mieszkańców. Zrealizowane inwestycje zapewniły Spółce możliwość przyjęcia na stałe do pracy około 30-stu nowych pracowników (zatrudnienie na pełny etat, w oparciu o umowę o pracę).
Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo, które ma swój ogromny, choć mało widoczny i spektakularny wkład w ochronę wyjątkowych walorów środowiska naturalnego Małopolski, a pośrednio w poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy.