Numer sprawy SOK/Z/1/14

 

Składowisko Odpadów Komunalnych Spółka z o.o.
32-600 Oświęcim,
ul. Nadwiślańska 36
nr tel./fax. 033 / 842-70-31 

 

 

Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

(Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.).)

"Dostawa wraz z montażem stacji NZ 210/290, w skład której wchodzą: Rozdzielnia SN, Rozdzielnia nN oraz dostawa transformatora na Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36"

 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

  • 31172000-2 Transformatory

 

Załączniki: