Z powodu koronowirusa, nie przyjmujemy na składowisku

do odwołania odpadów od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.


Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu, po zrealizowaniu inwestycji, polegającej na budowie sortowni odpadów komunalnych zrealizowało  kolejne, komplementarne przedsięwzięcie – projekt inwestycyjny: „Budowa kompostowni oraz kwatery składowania w Oświęcimiu, celem optymalnej gospodarki odpadami”. Dzięki zaangażowaniu i determinacji zarządu spółki oraz kierownictwa przedsiębiorstwa możliwe było uzyskanie współfinansowania kosztów, związanych z realizacją tej inwestycji środkami Unii Europejskiej – Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Działanie 2.1 „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych”. Umowa o udzielenie dofinansowania, którą podpisano w Krakowie, w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwietniu 2014 r. zapewnia SOK Sp. z o.o. dofinansowanie w łącznej wysokości: 13.453.384,51 PLN, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych, uwzględnionych w ramach projektu. Przedsięwzięcie było  przez Spółkę realizowane od 2011 r., a jego zakończone 31 lipca 2015r. W ramach projektu  wybudowano w Oświęcimiu, na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych nowoczesną j i kompleksowo wyposażoną kompostownię odpadów, ulegających biodegradacji. Kompostownia ta składa się  z 5-ciu szt. w pełni zautomatyzowanych bioreaktorów, z których 3 szt. zostały już wybudowane i przekazane do eksploatacji  w 2012r.  Oprócz bioreaktorów zakres projektu obejmował dodatkowo zakup nowoczesnego wyposażenia kompostowni, w tym: kontenerów – 5 szt., samochodu hakowego, wózka widłowego, przerzucarki do kompostu, sita bębnowego, kompaktora, ładowarki oraz szczególnie innowacyjnego urządzenia – tzw. separatora NIR. Integralnym elementem zakresu zrealizowanego przez SOK Sp. z o.o. projektu jest budowa kwatery składowania nr III, przeznaczonej na stabilizat – materiał, będący produktem procesu kompostowania. Najistotniejszym rezultatem zrealizowanego przez Spółkę przedsięwzięcia jezt bardzo wyraźne, radykalne ograniczenie ilości odpadów, które po ich odebraniu są kierowane do składowania. Dzięki wybudowanej kompostowni możliwe będzie ich alternatywne zagospodarowanie, poprzez przerób na niezagrażający środowisku torf / stabilizat. Łączna ilość odpadów, które podlegać będą kompostowaniu w wybudowanych w ramach projektu bioreaktorach kompostowni to 18,5 tys. ton. Realizacja przedmiotowej inwestycji jest działaniem nakierowanym na wdrażanie przepisów oraz norm, związanych z ochroną środowiska – Unii Europejskiej i krajowych, aktywnym działaniem na rzecz chronienia regionalnych zasobów naturalnych, racjonalną gospodarkę odpadami, tworzenie nowych miejsc pracy oraz wdrażanie nowoczesnych technologii w sektorze gospodarowania odpadami. Inwestycja ta została uwzględniona w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego.        
 

Zakup nowoczesnego kompaktora "Bomag"

Rozbudowa kompostowni (dobudowanie dwóch bioreaktorów):

Zakupiono nowoczesne wyposażenie kompostowni - sito bębnowe do przesiewania stabilizatu:Przerzucarka do kompostu: zdjęcie 077, 088

Sortownia odpadów została rozbudowana o innowacyjne urządzenie – tzw. separator NIR: Zdjęcie 115, 131