Cennik

CENNIK
za przyjęcie odpadów do
Instalacji Komunalnej w Oświęcimiu
obowiązujący od dnia 01.01.2022 r.

Ze względu na brak możliwości składowania, składowisko nie przyjmuje odpadów pobudowlanych o kodach:

17 06 04 – Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,
17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.

Odpady te można oddać na składowisko odpadów komunalnych:

Agencji Komunalnej w Brzeszczach
ul. Kościelna 7
32-620 Brzeszcze

tel.: 32 211 12 47

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Cena netto za 1 Mg (netto)

1.10 01 01Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)200,00
2.10 01 15Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14200,00
3.15 01 01Opakowania z papieru i tektury270,00
Opakowania z papieru i tektury ZABRUDZONE400,00
4.15 01 02Opakowania z tworzyw sztucznych370,00
Opakowania z tworzyw sztucznych ZABRUDZONE600,00
5.15 01 02Opakowania z tworzyw sztucznych STYROPIAN1000,00
6.15 01 03Opakowania z drewna270,00
Opakowania z drewna ZABRUDZONE400,00
7.15 01 04Opakowania z metali270,00
Opakowania z metali ZABRUDZONE400,00
8.15 01 05Opakowania wielomateriałowe270,00
Opakowania wielomateriałowe ZABRUDZONE400,00
9.15 01 06Zmieszane odpady opakowaniowe500,00
Zmieszane odpady opakowaniowe ZABRUDZONE800,00
10.15 01 07Opakowania ze szkła270,00
Opakowania ze szkła ZABRUDZONE350,00
11.15 01 09Opakowania z tekstyliów900,00
12.15 02 03Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 900,00
13.17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170,00
14.17 01 02Gruz ceglany170,00
15.17 01 07Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego…350,00
16.17 01 80Usunięte tynki – bez oklein i tapet170,00
17.17 02 01Drewno270,00
Drewno ZABRUDZONE600,00
18.17 02 02Szkło300,00
19.17 02 03Tworzywa sztuczne600,00
Tworzywa sztuczne STYROPIAN1000,00
20.17 05 04Gleba, ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 0360,00
2117 06 04Materiały izolacyjne inne niż wymienione…700,00
22.17 08 02Materiały konstrukcyjne zawierające gips600,00
23.17 09 04Zmieszane odpady z budowy…700,00
24.19 05 01Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych700,00
25.19 05 02Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego700,00
26.19 05 03Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania)600,00
27.19 05 99Inne nie wymienione odpady (z kompletem analiz)750,00
28.19 08 01Skratki370,00
29.19 08 02Zawartość piaskowników370,00
30.19 09 02Osady z klarowania wody270,00
31.19 09 99Inne nie wymienione odpady500,00
32.19 12 12Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 111200,00
33.20 01 01Papier i tektura270,00
Papier i tektura ZABRUDZONE400,00
34.20 01 02Szkło270,00
Szkło ZABRUDZONE350,00
35.20 01 08Odpady kuchenne ulegające biodegradacji LUZ550,00
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji WORKI750,00
36.20 01 11Tekstylia900,00
37.20 01 25Oleje i tłuszcze jadalne500,00
38.20 01 38Drewno inne niż wymienione w 20 01 37270,00
Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 ZABRUDZONE400,00
39.20 01 39Tworzywa sztuczne370,00
Tworzywa sztuczne ZABRUDZONE600,00
40.20 01 40Metale270,00
Metale ZABRUDZONE400,00
41.20 01 99Inne niewymienione frakcje zbierane selektywnie550,00
42.20 02 01Odpady ulegające biodegradacji (luz, gałęzie)450,00
Odpady ulegające biodegradacji (worki)750,00
43.20 02 02Gleba i ziemia, w tym kamienie60,00
44.20 02 03Inne odpady nie ulegające biodegradacji700,00
45.20 03 01Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne520,00
46.20 03 02Odpady z targowisk500,00
47.20 03 03Odpady z czyszczenia ulic i placów370,00
48.20 03 06Odpady ze studzienek kanalizacyjnych370,00
49.20 03 07Odpady wielkogabarytowe950,00
50.20 03 99Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
550,00
51.KOMPOMIX60,00

Zgodnie z art. 137 ust. 6 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. informuje, że cena za przyjęcie 1Mg odpadów do składowania zawiera kwotę przeznaczoną na fundusz rekultywacyjny w wysokości 5,00 zł netto.