Cennik

CENNIK
za przyjęcie odpadów do
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu
obowiązujący od dnia 01.01.2021 r.

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Cena netto za 1 Mg

1.10 01 01Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów ( z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)200,00
2.10 01 15Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14200,00
3.15 01 01Opakowania z papieru i tektury250,00 – 400,00*
4.15 01 02Opakowania z tworzyw sztucznych350,00 –600,00*
5.15 01 02Opakowania z tworzyw sztucznych STYROPIAN850,00
6.15 01 03Opakowania z drewna250,00 –400,00*
7.15 01 04Opakowania z metali250,00 –400,00*
8.15 01 05Opakowania wielomateriałowe250,00 –400,00*
9.15 01 06Zmieszane odpady opakowaniowe450,00 – 800,00*
10.15 01 07Opakowania ze szkła220,00 –300,00*
11.15 01 09Opakowania z tekstyliów700,00
12.15 02 03Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 700,00
13.17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów130,00–150,00
14.17 01 02Gruz ceglany150,00
15.17 01 07Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego…150,00–350,00
16.17 01 80Usunięte tynki – bez oklein i tapet150,00
17.17 02 01Drewno250,00 –400,00*
18.17 02 02Szkło250,00 –300,00*
19.17 02 03Tworzywa sztuczne600,00
20.17 02 03Tworzywa sztuczne STYROPIAN950,00
21.17 05 04Gleba, ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 0340,00–60,00
22.17 06 04Materiały izolacyjne inne niż wymienione …600,00
23.17 08 02Materiały konstrukcyjne zawierające gips500,00
24.17 09 04Zmieszane odpady z budowy…600,00
25.19 05 01Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych600,00
26.19 05 02Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego600,00
27.19 05 03Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania)550,00
28.19 05 99Inne nie wymienione odpady (z kompletem analiz)750,00
29.19 08 01Skratki300,00–330,00
30.19 08 02Zawartość piaskowników300,00–330,00
31.19 09 02Osady z klarowania wody250,00
32.19 09 99Inne nie wymienione odpady400,00
33.19 12 12Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11400,00–700,00
34.20 01 01Papier i tektura250,00 –400,00*
35.20 01 02Szkło220,00 –300,00*
36.20 01 08Odpady kuchenne ulegające biodegradacji500,00
37.20 01 11Tekstylia700,00
38.20 01 25Oleje i tłuszcze jadalne500,00
39.20 01 38Drewno inne niż wymienione w 20 01 37250,00 –400,00*
40.20 01 39Tworzywa sztuczne350,00 –600,00*
41.20 01 40Metale250,00 –400,00*
42.20 01 99Inne niewymienione frakcje zbierane selektywnie500,00
43.20 02 01Odpady ulegające biodegradacji (luz, gałęzie)350,00–380,00
Odpady ulegające biodegradacji (worki)450,00
44.20 02 02Gleba i ziemia, w tym kamienie60,00
45.20 02 03Inne odpady nie ulegające biodegradacji500,00
46.20 03 01Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne450,00–500,00
47.20 03 02Odpady z targowisk500,00
48.20 03 03Odpady z czyszczenia ulic i placów300,00
49.20 03 06Odpady ze studzienek kanalizacyjnych250,00–300,00
50.20 03 07Odpady wielkogabarytowe700,00–850,00
51.20 03 99Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
550,00
52.KOMPOMIX60,00

* Cena uzależniona od stopnia zabrudzenia