Cennik

Zawartość podstrony dostępna również w formacie PDF – Cennik 2023 (PDF, 1MB)

CENNIK
za przyjęcie odpadów do
Instalacji Komunalnej w Oświęcimiu
obowiązujący od dnia 01.01.2023 r.

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Cena netto za 1 Mg (netto)

1.10 01 01Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)300,00
2.10 01 15Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14300,00
3.15 01 01Opakowania z papieru i tektury350,00
Opakowania z papieru i tektury ZABRUDZONE550,00
4.15 01 02Opakowania z tworzyw sztucznych450,00
Opakowania z tworzyw sztucznych ZABRUDZONE650,00
5.15 01 02Opakowania z tworzyw sztucznych STYROPIAN1500,00
6.15 01 03Opakowania z drewna300,00
Opakowania z drewna ZABRUDZONE450,00
7.15 01 04Opakowania z metali300,00
Opakowania z metali ZABRUDZONE450,00
8.15 01 05Opakowania wielomateriałowe450,00
Opakowania wielomateriałowe ZABRUDZONE650,00
9.15 01 06Zmieszane odpady opakowaniowe700,00
Zmieszane odpady opakowaniowe ZABRUDZONE850,00
10.15 01 07Opakowania ze szkła350,00
Opakowania ze szkła ZABRUDZONE450,00
11.15 01 09Opakowania z tekstyliów1200,00
12.15 02 03Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 1200,00
13.17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (czysty)170,00
14.17 01 02Gruz ceglany (czysty)170,00
15.17 01 07Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego…350,00
16.17 01 80Usunięte tynki – bez oklein i tapet170,00
17.17 02 01Drewno300,00
Drewno ZABRUDZONE450,00
18.17 02 02Szkło350,00
19.17 02 03Tworzywa sztuczne800,00
Tworzywa sztuczne STYROPIAN1500,00
20.17 05 04Gleba, ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 0370,00
2117 06 04Materiały izolacyjne inne niż wymienione…3000,00
22.17 08 02Materiały konstrukcyjne zawierające gips1000,00
23.17 09 04Zmieszane odpady z budowy…3000,00
24.19 05 01Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych1000,00
25.19 05 02Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego1000,00
26.19 05 03Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania)1000,00
27.19 05 99Inne nie wymienione odpady (z kompletem analiz)1000,00
28.19 08 01Skratki500,00
29.19 08 02Zawartość piaskowników500,00
30.19 09 02Osady z klarowania wody500,00
31.19 08 05Ustabilizowane komunalne osady ściekowe700,00
32.19 09 99Inne nie wymienione odpady1000,00
33.19 12 12Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 111500,00
34.20 01 01Papier i tektura350,00
Papier i tektura ZABRUDZONE550,00
35.20 01 02Szkło350,00
Szkło ZABRUDZONE450,00
3620 01 08Odpady kuchenne ulegające biodegradacji LUZ600,00
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji WORKI800,00
37.20 01 11Tekstylia1200,00
38.20 01 25Oleje i tłuszcze jadalne600,00
39.20 01 38Drewno inne niż wymienione w 20 01 37300,00
Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 ZABRUDZONE450,00
40.20 01 39Tworzywa sztuczne450,00
Tworzywa sztuczne ZABRUDZONE650,00
41.20 01 40Metale300,00
Metale ZABRUDZONE450,00
42.20 01 99Inne niewymienione frakcje zbierane selektywnie600,00
43.20 02 01Odpady ulegające biodegradacji (luz, gałęzie)500,00
Odpady ulegające biodegradacji (worki)800,00
44.20 02 02Gleba i ziemia, w tym kamienie70,00
45.20 02 03Inne odpady nie ulegające biodegradacji800,00
46.20 03 01Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne550,00
47.20 03 02Odpady z targowisk500,00
48.20 03 03Odpady z czyszczenia ulic i placów500,00
49.20 03 06Odpady ze studzienek kanalizacyjnych500,00
50.20 03 07Odpady wielkogabarytowe1000,00
51.20 03 99Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
700,00
52.KOMPOMIX60,00

Zgodnie z art. 137 ust. 6 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. informuje, że cena za przyjęcie 1Mg odpadów do składowania zawiera kwotę przeznaczoną na fundusz rekultywacyjny w wysokości 5,00 zł netto.