Cennik

Zawartość podstrony dostępna również w formacie PDF – Cennik 2024 (PDF, 1MB)

CENNIK
za przyjęcie odpadów do
Instalacji Komunalnej w Oświęcimiu
obowiązujący od dnia 01.01.2024 r.

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Cena netto za 1 Mg (netto)

1.10 01 01Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)500,00
2.10 01 15Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14500,00
3.15 01 01Opakowania z papieru i tektury400,00
Opakowania z papieru i tektury ZABRUDZONE550,00
4.15 01 02Opakowania z tworzyw sztucznych500,00
Opakowania z tworzyw sztucznych ZABRUDZONE650,00
5.15 01 02Opakowania z tworzyw sztucznych STYROPIAN2000,00
6.15 01 03Opakowania z drewna350,00
Opakowania z drewna ZABRUDZONE500,00
7.15 01 04Opakowania z metali500,00
Opakowania z metali ZABRUDZONE650,00
8.15 01 05Opakowania wielomateriałowe500,00
Opakowania wielomateriałowe ZABRUDZONE650,00
9.15 01 06Zmieszane odpady opakowaniowe750,00
Zmieszane odpady opakowaniowe ZABRUDZONE900,00
10.15 01 07Opakowania ze szkła350,00
Opakowania ze szkła ZABRUDZONE500,00
11.15 01 09Opakowania z tekstyliów1300,00
12.15 02 03Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 1300,00
13.17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (czysty)200,00
14.17 01 02Gruz ceglany (czysty)200,00
15.17 02 01Drewno350,00
Drewno ZABRUDZONE500,00
16.17 02 02Szkło350,00
17.17 02 03Tworzywa sztuczne900,00
Tworzywa sztuczne STYROPIAN2000,00
18.17 05 04Gleba, ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03100,00
19.17 06 04Materiały izolacyjne inne niż wymienione…3000,00
20.17 09 04Zmieszane odpady z budowy…3000,00
21.19 05 01Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych1200,00
22.19 05 02Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego1200,00
23.19 05 03Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania)1200,00
24.19 05 99Inne nie wymienione odpady (z kompletem analiz)1200,00
25.19 08 01Skratki1000,00
26.19 08 02Zawartość piaskowników1000,00
27.19 09 02Osady z klarowania wody700,00
28.19 08 05Ustabilizowane komunalne osady ściekowe1200,00
29.19 12 12Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 112000,00
30.20 01 01Papier i tektura400,00
Papier i tektura ZABRUDZONE550,00
31.20 01 02Szkło350,00
Szkło ZABRUDZONE500,00
32.20 01 08Odpady kuchenne ulegające biodegradacji LUZ700,00
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji WORKI900,00
33.20 01 11Tekstylia1300,00
34.20 01 25Oleje i tłuszcze jadalne750,00
35.20 01 38Drewno inne niż wymienione w 20 01 37350,00
Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 ZABRUDZONE500,00
36.20 01 39Tworzywa sztuczne500,00
Tworzywa sztuczne ZABRUDZONE650,00
37.20 01 40Metale500,00
Metale ZABRUDZONE650,00
38.20 01 99Inne niewymienione frakcje zbierane selektywnie700,00
39.20 02 01Odpady ulegające biodegradacji (luz, gałęzie)600,00
Odpady ulegające biodegradacji (worki)900,00
40.20 02 02Gleba i ziemia, w tym kamienie100,00
41.20 02 03Inne odpady nie ulegające biodegradacji1000,00
42.20 03 01Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne600,00
43.20 03 02Odpady z targowisk700,00
44.20 03 03Odpady z czyszczenia ulic i placów700,00
45.20 03 06Odpady ze studzienek kanalizacyjnych700,00
46.20 03 07Odpady wielkogabarytowe1100,00
47.20 03 99Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
1000,00
48.KOMPOMIX70,00

Zgodnie z art. 137 ust. 6 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. informuje, że cena za przyjęcie 1Mg odpadów do składowania zawiera kwotę przeznaczoną na fundusz rekultywacyjny w wysokości 5,00 zł netto.