O nas


NIP: 549-19-69-924

Regon: 072112556

KRS: Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000084721.

Wysokość kapitału zakładowego – 4 250 000,00 zł

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu: mgr Janusz Odrobina

Rada Nadzorcza:

  1. Przwodnicząca: Beata Materna
  2. Sekretarz: Andrzej Obstarczyk
  3. Członek: Ewa Momot

Składowisko Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu rozpoczęło swoją działalność w listopadzie 1993 roku. W lipcu 1998 roku w wyniku restrukturyzacji Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oświęcimiu powstała spółka – Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu.

W maju 2011 r. Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu zakończyło realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sortowni odpadów komunalnych w Oświęcimiu”. Podjęcie tej inwestycji było możliwe dzięki uzyskaniu wsparcia ze strony Unii Europejskiej – współfinansowaniu kosztów realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Spółka po zrealizowaniu inwestycji polegającej na budowie sortowni odpadów komunalnych zrealizowała kolejne, komplementarne przedsięwzięcie – projekt inwestycyjny: „Budowa kompostowni oraz kwatery składowania w Oświęcimiu, celem optymalnej gospodarki odpadami”.

Dzięki zaangażowaniu i determinacji zarządu spółki oraz kierownictwa przedsiębiorstwa możliwe było współfinansowanie kosztów realizacji inwestycji ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Działanie 2.1 „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych”.

Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapewniła Spółce dofinansowanie w łącznej wysokości: 13 453 384,51 PLN, co stanowiło 85 % wydatków kwalifikowanych uwzględnionych w ramach projektu. Przedsięwzięcie było przez Spółkę realizowane od 2011 r. i zakończone 31 lipca 2015 r.

W ramach projektu wybudowano w Oświęcimiu, na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych, nowoczesną i kompleksowo wyposażoną kompostownię odpadów ulegających biodegradacji. Kompostownia ta składa się z 5-ciu szt. w pełni zautomatyzowanych bioreaktorów, z których 3 szt. zostały wybudowane i przekazane do eksploatacji już w 2012r. Oprócz bioreaktorów zakres projektu obejmował dodatkowo zakup nowoczesnego wyposażenia kompostowni, w tym: kontenerów – 5 szt., samochodu hakowego, wózka widłowego, przerzucarki do kompostu, sita bębnowego, kompaktora, ładowarki oraz szczególnie innowacyjnego urządzenia – tzw. separatora NIR.

Proces kompostowania odbywa się w tzw. procesie BIODEGMA.

Integralnym elementem zakresu zrealizowanego przez SOK Sp. z o.o. projektu była budowa kwatery składowania nr III, przeznaczonej na stabilizat – materiał, będący produktem procesu kompostowania.

Powyższe inwestycje spowodowały, że w 2013 roku Sejmik Województwa Małopolskiego wpisał SOK Sp. z o.o. w Oświęcimiu do Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego jako regionalną instalację do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów dla Regionu Zachodniego

Dzięki uruchomieniu sortowni i kompostowni radykalne zmniejszono ilości odpadów przeznaczanych do składowania. Wykorzystanie tych obiektów pozwala na „odzyskiwanie” z ogółu odpadów, kierowanych dotychczas do składowania, surowców wtórnych ( makulatury, szkła, różnorodnych tworzyw, złomu ), które podlegają sprzedaży oraz odpadów biodegradowalnych, które kierowane są do kompostowni.

Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo, które ma swój ogromny, choć mało widoczny wkład w ochronę wyjątkowych walorów środowiska naturalnego Małopolski, a pośrednio w poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Film z napisami - Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu