Udziały procentowe poszczególnych frakcji w procesie przetwarzania odpadów komunalnych 20 03 01 – I półrocze 2022

Udziały procentowe poszczególnych frakcji w procesie przetwarzania odpadów komunalnych (20 03 01) w instalacji komunalnej w Oświęcimiu – I półrocze 2022

I półrocze 2022

SYMBOLE DO WZORÓW

PRZYJĘTE

SORTOWNIA R 12

ODZYSK

MATERIAŁ DO REKULTYWACJI I WYKORZYSTANIA R 5

19 12 10 PALIWA ALTERNATYWNE R 12

19 12 12 PRZEKAZANIE NA PALIWA ALTERNATYWNE R 12

SKŁADOWANIE D 5

SUROWCE WTÓRNE R 12KOMPOSTOWNIA D 8
2Odpady komunalne 20 03 01MMR, MWR100%100%0,00%
3Makulatura 15 01 01Mrpmts0,21%
4Makulatura 19 12 01Mrpmts0,00%
5Tworzywa sztuczne 15 01 02Mrpmts1,01%
6Tworzywa sztuczne 19 12 04Mrpmts5,31%
7Szkło 15 01 07Mrpmts0,31%
8Szkło 19 12 05Mrpmts0,00%
9Złom 15 01 04Mrpmts0,08%
10Złom 19 12 02Mrpmts0,01%
11Opakowania wielomateriałowe 15 01 05Mrpmts0,04%
12Tekstylia 19 12 080,00%
13Drewno 19 12 070,24%
14Sprzęt RTV AGD 16 02 140,00%
15Frakcja podsitowa 00-80 mm 19 12 12MBR43,80%
16Frakcja nadsitowa 19 12 12 powyżej 80 mm5,00%19,33%24,67%
17
Razem7,20%43,80%0,00%5,00%19,33%24,67%
Mrpmts6,96%

Udziały procentowe odpadów o kodzie 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07 (R5)

I półrocze 2022

SYMBOLE DO WZORÓW

PRZYJĘTE

SORTOWNIA R 12

ODZYSK

MATERIAŁ DO REKULTYWACJI I WYKORZYSTANIA R 5

19 12 10 PALIWA ALTERNATYWNE R 12

19 12 12 PRZEKAZANIE NA PALIWA ALTERNATYWNE R 12

SKŁADOWANIE D 5

SUROWCE WTÓRNE R 12KOMPOSTOWNIA D 8
Odpady z betonu i gruzPbr100%100%0,00%
Odpady z grupy 17 01 01 są wykorzystywane do bieżącej rekultywacji składowiska (R5)

Udziały procentowe odpadów o kodzie 20 02 01, 20 01 08, 20 01 25 (R3)

I półrocze 2022

SYMBOLE DO WZORÓW

PRZYJĘTE

SORTOWNIA R 12

ODZYSK

MATERIAŁ DO REKULTYWACJI I WYKORZYSTANIA R 5

19 12 10 PALIWA ALTERNATYWNE R 12

19 12 12 PRZEKAZANIE NA PALIWA ALTERNATYWNE R 12

SKŁADOWANIE D 5

SUROWCE WTÓRNE R 12KOMPOSTOWNIA D 8
Odpady ulegające biodegradacji (zbierane selektywne)Msr100%100%0,00%

Wysegregowane surowce wtórne przekazywane są do dalszego przetwarzania przedsiębiorcom posiadającym odpowiednie pozwolenia (R12).

Odpady 19 12 12 ulegające biodegradacji (frakcja podsitowa biologiczna 0-80 mm) są kompostowane (D8) w regionalnej instalacji MBP w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.

Odpady 19 12 12 przeznaczone do składowania (frakcja nadsitowa powyżej 80 mm) są deponowane na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (D5) w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.

Odpady 19 12 10 (frakcja nadsitowa) o wysokiej kaloryczności są magazynowane i przekazywane do produkcji paliw alternatywnych (R12).

Odpady 19 05 99 (stabilizat po kompostowaniu frakcji podsitowych) jest składowany na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (D5) w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.

Badania stabilizatu 19 05 99

AT4 średnia za 6 mc2,88
TOC średnia za 6 mc12,59
LOI średnia za 6 mc20,43

ODPADY WYTWORZONE PO KOMPOSTOWANIU ODPADU O KODZIE 19 12 12

Przyjmując, że odpady komunalne 20 03 01 stanowią 100%:

19 05 03 kompost nieodpowiadający wymaganiom (R5) – 9,43%
19 05 99 inne niewymienione odpady-stabilizat (D5) – 17,12%

Odpady o kodzie 19 05 03 są wykorzystywane na własnym składowisku w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36, do bieżącej rekultywacji proces R5.

Odpady o kodzie 19 05 99 są składowane na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (D5) w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.