Udziały procentowe poszczególnych frakcji w procesie przetwarzania odpadów komunalnych 20 03 01 – 2023

Udziały procentowe poszczególnych frakcji w procesie przetwarzania odpadów komunalnych (20 03 01) w instalacji komunalnej w Oświęcimiu – 2023

2023

SYMBOLE DO WZORÓW

PRZYJĘTE

SORTOWNIA R 12

ODZYSK

KOMPOSTOWNIA D 8

19 12 10 PALIWA ALTERNATYWNE R 1

19 12 12 PRZEKAZANE NA PALIWA ALTERNATYWNE R 12

SKŁADOWANIE D 5

SUROWCE WTÓRNE R 12KOMPOSTOWANIE R 3
1Odpady komunalne 20 03 01MMR, MWR100%100%
2Makulatura 15 01 01Mrpmts0,22%
3Makulatura 19 12 01Mrpmts0,01%
4Tworzywa sztuczne 15 01 02Mrpmts0,57%
5Tworzywa sztuczne 19 12 04Mrpmts1,68%
6Szkło 15 01 07Mrpmts0,30%
7Szkło 19 12 05Mrpmts0,00%
8Złom 15 01 04Mrpmts0,23%
9Złom 19 12 02Mrpmts0,06%
10Opakowania wielomateriałowe 15 01 05Mrpmts0,01%
11Tekstylia 19 12 080,00%
12Drewno 19 12 070,51%
13Sprzęt RTV AGD 16 02 140,00%
14Frakcja podsitowa 00-80 mm 19 12 12 biologicznaMBR38,71%
15Frakcja nadsitowa 19 12 12 mineralna0,000%32,38%25,326%
Razem3,58%0,01%38,71%0,00%32,38%25,326%
Mrpmts3,08%

Udziały procentowe odpadów o kodzie 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07 (R5)

2023

SYMBOLE DO WZORÓW

PRZYJĘTE

SORTOWNIA R 12

ODZYSK

KOMPOSTOWNIA D 8

19 12 10 PALIWA ALTERNATYWNE R 1

19 12 12 PRZEKAZANE NA PALIWA ALTERNATYWNE R 12

SKŁADOWANIE D 5

SUROWCE WTÓRNE R 12KOMPOSTOWANIE R 3
Odpady z betonu i gruzPbr100%100%0,00%
Odpady o kodzie 17 01 01 są wykorzystywane do bieżącej rekultywacji składowiska (R5)

Udziały procentowe odpadów o kodzie 20 02 01, 20 01 08, 20 01 25 (R3)

2023

SYMBOLE DO WZORÓW

PRZYJĘTE

SORTOWNIA R 12

ODZYSK

KOMPOSTOWNIA D 8

19 12 10 PALIWA ALTERNATYWNE R 1

19 12 12 PRZEKAZANE NA PALIWA ALTERNATYWNE R 12

SKŁADOWANIE D 5

SUROWCE WTÓRNE R 12KOMPOSTOWANIE R 3
Odpady ulegające biodegradacji (zbierane selektywnie)Pbr100%100%0,00%

Odpady o kodzie 20 02 01 dostarczone w workach są w 100% poddane procesowi R3. Z uwagi na dużą zawartość folii powstaje odpad o kodzie 19 05 03 (kompost nieodpowiadający wymaganiom i jest zagospodarowany na własnym składowisku w procesie R5.

Wysegregowane surowce wtórne przekazywane są do dalszego przetwarzania przedsiębiorcom posiadającym odpowiednie pozwolenia (R12).

Odpady 19 12 12 ulegające biodegradacji (frakcja podsitowa biologiczna 0-80 mm) są kompostowane (D8) w regionalnej instalacji MBP w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.

Odpady 19 12 12 przeznaczone do składowania (frakcja nadsitowa powyżej 80 mm) są deponowane na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (D5) w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.

Odpady 19 12 12 (frakcja nadsitowa) o wysokiej kaloryczności są magazynowane i przekazywane do produkcji paliw alternatywnych (R12).

Odpady 19 05 99 (stabilizat po kompostowaniu frakcji podsitowych jest składowany na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (D5) w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.

Obliczenie UB1

Raport z badań nr

Badanie nr 22707 z 03.04.2023

Badanie nr 1846 z 12.12.2023

Odpady spożywcze pochodzenia roślinnego0,10,1
Odpady spożywcze pochodzenia zwierzęcego0,10,1
Odpady z drewna00
Odpady z papieru i tektury1712
Odpady wielomateriałowe00
Odpady organiczne i pozostałe5,324
Suma %
58,7
UB1
0,049

Badania stabilizatu przeznaczonego do składowania (D5) 19 05 99

IIIIIIIVVVI
AT44,904,901,702,207,100,00
TOC13,1015,4017,0016,0016,000,00
LOI27,0029,0026,2026,6025,400,00
VIIVIIIIXXXIXII
8,508,403,204,604,500,00
18,5013,8013,8019,2017,300,00
31,4021,5028,3034,6032,500,00

ODPADY WYTWORZONE PO KOMPOSTOWANIU ODPADU O KODZIE 19 12 12 FRAKCJA PODSITOWA 0-80 mm D8

Przyjmując, że odpady komunalne 20 03 01 stanowią 100%:

19 05 03 kompost nieodpowiadający wymaganiom (R10) – 5,99%
19 05 99 inne niewymienione odpady-stabilizat (D5) – 12,83%

Odpady o kodzie 19 05 03 są wykorzystywane na własnym składowisku w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36, do bieżącej rekultywacji proces R10.

Odpady o kodzie 19 05 99 są składowane na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (D5) w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.

ODPADY WYTWORZONE PO KOMPOSTOWANIU ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH R3

Przyjmując, że odpady biodegradowalne stanowią 100%:

19 05 03 kompost nieodpowiadający wymaganiom (R10) – 3,10%
KOMPOMIX – 19,63%

Odpady o kodzie 19 05 03 są wykorzystywane na własnym składowisku w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36, do bieżącej rekultywacji proces R10.

KOMPOMIX – organiczny środek poprawiający właściwości gleby, dopuszczony do obrotu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją nr G-732/18, z dnia 09.03.2018 r.