Udziały procentowe poszczególnych frakcji w procesie przetwarzania odpadów komunalnych 20 03 01 – I półrocze 2023

Udziały procentowe poszczególnych frakcji w procesie przetwarzania odpadów komunalnych (20 03 01) w instalacji komunalnej w Oświęcimiu – I półrocze 2023

I półrocze 2023

SYMBOLE DO WZORÓW

PRZYJĘTE

SORTOWNIA R 12

ODZYSK

KOMPOSTOWNIA D8

19 12 10 PALIWA ALTERNATYWNE R 1

19 12 12 PRZEKAZANIE NA PALIWA ALTERNATYWNE R 12

SKŁADOWANIE D 5

SUROWCE WTÓRNE R 12KOMPOSTOWANIE R3
2Odpady komunalne 20 03 01MMR, MWR100%100%0,00%
3Makulatura 15 01 01Mrpmts0,23%
4Makulatura 19 12 01Mrpmts0,03%
5Tworzywa sztuczne 15 01 02Mrpmts0,89%
6Tworzywa sztuczne 19 12 04Mrpmts2,65%
7Szkło 15 01 07Mrpmts0,38%
8Szkło 19 12 05Mrpmts0,00%
9Złom 15 01 04Mrpmts0,12%
10Złom 19 12 02Mrpmts0,02%
11Opakowania wielomateriałowe 15 01 05Mrpmts0,01%
12Tekstylia 19 12 080,00%
13Drewno 19 12 070,48%
14Sprzęt RTV AGD 16 02 140,00%
15Frakcja podsitowa 00-80 mm 19 12 12MBR40,71%
16Frakcja nadsitowa 19 12 12 powyżej 80 mm0,00%34,77%19,722%
17
Razem4,78%0,03%%40,706%0,00%34,77%19,722%
Mrpmts4,33%

Udziały procentowe odpadów o kodzie 17 01 01 (R5)

I półrocze 2023

SYMBOLE DO WZORÓW

PRZYJĘTE

SORTOWNIA R 12

ODZYSK

KOMPOSTOWNIA D 8

19 12 10 PALIWA ALTERNATYWNE R 1

19 12 12 PRZEKAZANIE NA PALIWA ALTERNATYWNE R 12

SKŁADOWANIE D 5

SUROWCE WTÓRNE R 12KOMPOSTOWANIE R 3
Odpady z betonu i gruzPbr100%100%0,00%
Odpady z grupy 17 01 01 są wykorzystywane do bieżącej rekultywacji składowiska (R5)

Udziały procentowe odpadów o kodzie 20 02 01, 20 01 08 (R3)

I półrocze 2023

SYMBOLE DO WZORÓW

PRZYJĘTE

SORTOWNIA R 12

ODZYSK

KOMPOSTOWNIA D 8

19 12 10 PALIWA ALTERNATYWNE R 1

19 12 12 PRZEKAZANIE NA PALIWA ALTERNATYWNE R 12

SKŁADOWANIE D 5

SUROWCE WTÓRNE R 12KOMPOSTOWANIE R 3
Odpady ulegające biodegradacji (zbierane selektywne)Msr100%100%0,00%

Wysegregowane surowce wtórne przekazywane są do dalszego przetwarzania przedsiębiorcom posiadającym odpowiednie pozwolenia (R12).

Odpady 19 12 12 ulegające biodegradacji (frakcja podsitowa biologiczna 0-80 mm) są kompostowane (D8) w regionalnej instalacji MBP w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.

Odpady 19 12 12 przeznaczone do składowania (frakcja nadsitowa powyżej 80 mm) są deponowane na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (D5) w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.

Odpady 19 12 10 (frakcja nadsitowa) o wysokiej kaloryczności są magazynowane i przekazywane do produkcji paliw alternatywnych (R12).

Odpady 19 05 99 (stabilizat po kompostowaniu frakcji podsitowych) jest składowany na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (D5) w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.

Badania stabilizatu 19 05 99

AT4 średnia za 6 mc4,16
TOC średnia za 6 mc15,50
LOI średnia za 6 mc26,84

ODPADY WYTWORZONE PO KOMPOSTOWANIU ODPADU O KODZIE 19 12 12
FRAKCJA PODSITOWA 0-80mm D8

Przyjmując, że odpady komunalne 20 03 01 stanowią 100%:

19 05 03 kompost nieodpowiadający wymaganiom (R10) – 7,35%
19 05 99 inne niewymienione odpady-stabilizat (D5) – 15,71%

Odpady o kodzie 19 05 03 są wykorzystywane na własnym składowisku w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36, do bieżącej rekultywacji proces R10.

Odpady o kodzie 19 05 99 są składowane na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (D5) w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.


ODPADY WYTWORZONE PO KOMPOSTOWANIU ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH
R3

Przyjmując, że odpady biodegradowalne stanowią 100%:

19 05 03 kompost nieodpowiadający wymaganiom (R10) – 2,07%
KOMPOMIX – 18,64%

Odpady o kodzie 19 05 03 są wykorzystywane na własnym składowisku w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36, do bieżącej rekultywacji proces R10.

KOMPOMIX – organiczny środek poprawiający właściwości gleby, dopuszczony do obrotu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją nr G-732/18, z dnia 09.03.2018 r.