Udziały procentowe poszczególnych frakcji w procesie przetwarzania odpadów komunalnych 20 03 01 – II półrocze 2023

Udziały procentowe poszczególnych frakcji w procesie przetwarzania odpadów komunalnych (20 03 01) w instalacji komunalnej w Oświęcimiu – II półrocze 2023

II półrocze 2023

SYMBOLE DO WZORÓW

PRZYJĘTE

SORTOWNIA R 12

ODZYSK

KOMPOSTOWNIA D 8

19 12 10 PALIWA ALTERNATYWNE R 1

19 12 12 PRZEKAZANE NA PALIWA ALTERNATYWNE R 12

SKŁADOWANIE D 5

SUROWCE WTÓRNE R 12KOMPOSTOWANIE R 3
1Odpady komunalne 20 03 01MMR, MWR100%100%0,00%
2Makulatura 15 01 01Mrpmts0,21%
3Makulatura 19 12 01Mrpmts0,00%
4Tworzywa sztuczne 15 01 02Mrpmts0,26%
5Tworzywa sztuczne 19 12 04Mrpmts0,73%
6Szkło 15 01 07Mrpmts0,23%
7Szkło 19 12 05Mrpmts0,00%
8Złom 15 01 04Mrpmts0,34%
9Złom 19 12 02Mrpmts0,09%
10Opakowania wielomateriałowe 15 01 05Mrpmts0,01%
11Tekstylia 19 12 080,00%
12Drewno 19 12 070,54%
13Sprzęt RTV AGD 16 02 140,00%
14Frakcja podsitowa 00-80 mm 19 12 12 biologicznaMBR36,76%
15Frakcja nadsitowa 19 12 12 mineralna0,000%30,05%30,792%
Razem2,40%0,00%36,757%0,000%30,05%30,792%
Mrpmts1,86%

Udziały procentowe odpadów o kodzie 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07 (R5)

II półrocze 2023

SYMBOLE DO WZORÓW

PRZYJĘTE

SORTOWNIA R 12

ODZYSK

KOMPOSTOWNIA D 8

19 12 10 PALIWA ALTERNATYWNE R 1

19 12 12 PRZEKAZANE NA PALIWA ALTERNATYWNE R 12

SKŁADOWANIE D 5

SUROWCE WTÓRNE R 12KOMPOSTOWANIE R 3
Odpady z betonu i gruzPbr100%100%0,00%
Odpady o kodzie 17 01 01 są wykorzystywane do bieżącej rekultywacji składowiska (R5)

Udziały procentowe odpadów o kodzie 20 02 01, 20 01 08, 20 01 25 (R3)

II półrocze 2023

SYMBOLE DO WZORÓW

PRZYJĘTE

SORTOWNIA R 12

ODZYSK

KOMPOSTOWNIA D 8

19 12 10 PALIWA ALTERNATYWNE R 1

19 12 12 PRZEKAZANE NA PALIWA ALTERNATYWNE R 12

SKŁADOWANIE D 5

SUROWCE WTÓRNE R 12KOMPOSTOWANIE R 3
Odpady ulegające biodegradacji (zbierane selektywnie)Pbr100%100%0,00%

Wysegregowane surowce wtórne przekazywane są do dalszego przetwarzania przedsiębiorcom posiadającym odpowiednie pozwolenia (R12).

Odpady 19 12 12 ulegające biodegradacji (frakcja podsitowa biologiczna 0-80 mm) są kompostowane (D8) w regionalnej instalacji MBP w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.

Odpady 19 12 12 przeznaczone do składowania (frakcja nadsitowa powyżej 80 mm) są deponowane na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (D5) w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.

Odpady 19 12 10 i 19 12 12 (frakcja nadsitowa powyżej 80 mm) o wysokiej kaloryczności są magazynowane i przekazywane do produkcji paliw alternatywnych (R12).

Odpady 19 05 99 (stabilizat po kompostowaniu frakcji podsitowych) jest składowany na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (D5) w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.

Badania stabilizatu 19 05 99

AT4 średnia za 6 mc0,00
TOC średnia za 6 mc0,00
LOI średnia za 6 mc0,00

ODPADY WYTWORZONE PO KOMPOSTOWANIU ODPADU O KODZIE 19 12 12

Przyjmując, że odpady komunalne 20 03 01 stanowią 100%:

19 05 03 kompost nieodpowiadający wymaganiom (R10) – 4,67%
19 05 99 inne niewymienione odpady-stabilizat (D5) – 10,02%

Odpady o kodzie 19 05 03 są wykorzystywane na własnym składowisku w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36, do bieżącej rekultywacji proces R10.

Odpady o kodzie 19 05 99 są składowane na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (D5) w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.

ODPADY WYTWORZONE PO KOMPOSTOWANIU ODPADÓW

Przyjmując, że odpady biodegradowalne stanowią 100%:

19 05 03 kompost nieodpowiadający wymaganiom (R10) – 3,92%
KOMPOMIX – 20,43%

Odpady o kodzie 19 05 03 są wykorzystywane na własnym składowisku w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36, do bieżącej rekultywacji proces R10.

KOMPOMIX – organiczny środek poprawiający właściwości gleby, dopuszczony do obrotu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją nr G-732/18, z dnia 09.03.2018 r.